ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ