ปวส 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชา โครงการ และวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว