20204 -2103 โปรแกรมตารางงาน คธ.1/1(2-2563)


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาศ เรืองนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204 -2103 โปรแกรมตารางงาน คธ.1/1(2-2563)

Class ID
54086

Class Code
20204-2103

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน หลักการใช้เครื่องมือและคำสั่งของโปรแกรมในการสร้าง แก้ไขและตกแต่งข้อมูล จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล การใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันต่าง ๆ การสร้างรายงานในรูปแบบแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล Pivot Table Macro และพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน 2. เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องมือของโปรแกรมตารางงาน 3. สามารถใช้เครื่องมือและคำสั่งของโปรแกรมตารางงาน 4. สามารถใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันต่าง ๆ Pivot Table Macro ของโปรแกรมตารางงาน 5. มีเจตคติและกจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียด รอบคอบและถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการมใช้เครื่องมือของโปรแกรมตารางงาน 3. ใช้เครื่องมือและคำสั่งเพื่อจัดการเกี่ยวกับตารางทำการ 4. สรุปจัดทำรายงานและแสดงผลข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)