homeเคมี3 ปี2555
personperson_add
เคมี3 ปี2555

ผู้สอน
นางสาว รุจิดา สุขใส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี3 ปี2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5416

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนมุ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

  1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

  2. สมดุลเคมี

  3. กรด-เบส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)