เคมี3 ปี2555

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนมุ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

  1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

  2. สมดุลเคมี

  3. กรด-เบส