เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี3 ปี2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จัดการเรียนการสอนมุ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ

  1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

  2. สมดุลเคมี

  3. กรด-เบส