ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 💗ป.บัณฑิต 2563 🌸💚💛


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 💗ป.บัณฑิต 2563 🌸💚💛

Class ID
54317

Class Code
ED 5501

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ และหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผล การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวัดผลและ ประเมินผลการเรียนรู้ โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การแปลความหมายผลการวัดและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)