6/2-2/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง30219 โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม