คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

--------------------