ผู้สอน
นาง วรรณิการ์ วงศ์มยุรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โครงงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5445

สถานศึกษา

โรงเรียนโยธินบำรุง


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายวิชาพื้นฐานที่จัดให้นักเรียนทุกคนเรียน สัปดาห์ละ 2 คาบ ส่วนนักเรียนห้องใดจะเรียนกับครูผู้สอนคนใดนั้น ขึ้นอยูกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่จัดให้ตามความเหมาะสม

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานประดิษฐ์/คิดค้น ทดลองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนางานตามลักษณะงานอาชีพที่สนใจ อย่างน้อย

1 โครงงาน โดยการวางแผน นำเสนอแผนงานโครงงานดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอ

ผลงานโครงงาน

              เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีทักษะเกี่ยวกับงานที่ทำ  ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  อยู่อย่างพอเพียงสามารถจัดแสดงผลงานด้วยความชื่นชม  และความภาคภูมิใจ

มาตรฐานรายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงงาน

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนางานตามขั้นตอนกระบวนการ

3. เพื่อให้มีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงาน

จุดประสงค์รายวิชาโครงงานอาชีพ

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการการวางแผนจัดทำโครงงาน

2. วางแผนจัดทำโครงงานตามลักษณะ งานอาชีพที่สนใจ

3. ดำเนินโครงงานตามแผนงานและขั้นตอนกระบวนการ

4. ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ

5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงงาน