20204-2007 โปรแกรมกราฟิก


ผู้สอน
นพสถิตย์ เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204-2007 โปรแกรมกราฟิก

Class ID
54455

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

20204-2007 โปรแกรมกราฟิก 2-2–3 (Graphics program)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก
  2. สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก
  3. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก
  2. สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกราฟิก
  3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก หลักการของ ภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap การสร้าง แก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟิก และการประยกุต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)