เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5721202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล Section 01 (Semester 2/2555)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 enlightened วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล สามารถออกแบบฐานข้อมูลในระดับต่างๆได้ อันประกอบด้วย ฐานข้อมูลระดับแนวคิด Conceptual Design ฐานข้อมูลระดับตรรก Logical Design และฐานข้อมูลระดับกายภาพ Physical Design รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

enlightened วันเวลาเรียน จ(8.00 - 11.20) 33.403

enlightened กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 22 ก.พ. 56  เวลา 10.00 - 12.00 ห้องสอบ 33.304

                     *****************************