63-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาคปกติ] (นิเทศ)


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
63-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาคปกติ] (นิเทศ)

Class ID
54678

Class Code
63-2 4954902-60 + 4954903-60

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คำอธิบายวิชา

62-3 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ [ภาคปกติ] (นิเทศ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)