ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชฟ. 1/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา 2000 -1202