homeภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชฟ. 1/1
person
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชฟ. 1/1

ผู้สอน
Ms. Kru. Natthaya Kongchan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชฟ. 1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5469

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา 2000 -1202


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)