เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บัญชี บช.1/1คอม คธ.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา 2000 - 1202