บัญชี บช.1/1คอม คธ.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัสวิชา 2000 - 1202