ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ กลุ่ม 101 วันพุธ 8.30-12.30


ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ กลุ่ม 101 วันพุธ 8.30-12.30

Class ID
54856

Class Code
ITEC3502

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำอธิบายวิชา

ศึกษาการตัดสินใจ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ความหมาย ชนิด และ รูปแบบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้และผลกระทบของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความรู้เบื้องต้นในธุรกิจอัจฉริยะ ความจ าเป็นของธุรกิจอัจฉริยะ ชนิดของธุรกิจอัจฉริยะ ขั้นตอนการทำธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ ผลกระทบและทิศทางของธุรกิจอัจฉริยะ

ห้องเรียนออนไลน์ https://zoom.us/j/96696949807


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)