เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานอาหารอบ รหัสวิชา ง 30280

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชางานอาหารอบ รหัสวิชา ง 30280 เป้นสาระการเรียนร้เพิ่มเติมที่จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยเป้าหมายของหลักสูตรต้องการใหเนักเรียนที่เลือกเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนที่สุจริต จัดให้เรียน  2 คาบ/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 หน่วยการเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

           คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาอาหารอบประเภทต่าง ๆ  ศัพท์ที่ใช้ในการทำอาหารอบ  เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์ การใช้เตาอบและการเก็บรักษา  การสุขาภิบาลอาหาร  มาตราชั่ง ตวงในการทำอาหารอบ 

                ปฏิบัติงานสำรวจความต้องการของตลาดและแหล่งวัสดุ  ฝึกชั่ง  ตวง  ผสมและประกอบอาหารอบ  ปฏิบัติงานทำอาหารอบ  ประเภทต่างๆ  เช่น  คุกกี้  พาย  เพสตรี  ขนมปัง  เค้กและแต่งหน้าเค้กอย่างง่าย  เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล  โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  การแสวงหาความรู้   กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการ  และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ   มีความคิดสร้างสรรค์   สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ   แก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีทักษะเกี่ยวกับการทำอาหารอบ   ทำงานด้วยความมุ่งมั่น    มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  อยู่อย่างพอเพียง     จัดแสดงผลงานด้วยความชื่นชม  และความภาคภูมิใจ

ผลการเรียนรู้

1.    มีความรู้ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาหารอบประเภทต่างๆ

2.    มีความรู้ความเข้าใจ  รู้จักนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆไปประยุกต์ใช้ ในการทำอาหารอบได้

3.   มีความรู้ความเข้าใจ มองเห็นคุณค่าของเครื่องปรุงที่ใช้ในการทำอาหารอบได้

4.    มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความจำเป็นของการเลือกวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการทำอาหารอบและการเก็บรักษาได้

6.    มีความรู้ความเข้าใจ  รู้คุณค่าของการเปรียบเทียบมาตรา ชั่ง ตวงอาหารในการทำอาหารอบได้

7.     มีความรู้ความเข้าใจ  มีคุณธรรม จริยธรรมในการบรรจุและเก็บรักษา อาหารอบได้  

8.    มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี  และสำรวจความต้องการของผู้บริโภค และแหล่งวัสดุในการทำอาหารอบได้    

9.    มีความรู้ความเข้าใจ  มองเห็นประโยชน์ของการคำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย หรือค่าบริการอาหารอบได้

10.   มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  จดบันทึก การปฏิบัติงาน  และประเมินผลการทำอาหารอบได้อย่างรู้คุณค่า

11.    มีความรู้ความเข้าใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีทักษะในการปฏิบัติงานอาหาร อบชนิดต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภคได้

12.   มีความรู้ความเข้าใจ จัดแสดงผลงานอาหารอบด้วยความชื่นชมและภาคภูมิใจ