เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.02)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ