home4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.02)
person
4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.02)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.02)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5488

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)