4124701A - ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sec.02)

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ