homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นางสาว วรรณนิภา พระภักดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5494

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต คุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงานและการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานและติดต่อสื่อสารหาข้อมูล โอนข้อมูล ตรวสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ใช้ในการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)