homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว วรรณนิภา พระภักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5494

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต คุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงานและการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานและติดต่อสื่อสารหาข้อมูล โอนข้อมูล ตรวสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ใช้ในการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)