เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต คุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงานและการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานและติดต่อสื่อสารหาข้อมูล โอนข้อมูล ตรวสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ใช้ในการคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เหมาะสม