462-415 sec.02 (Convention Management)

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการในโรงแรม การติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม การให้บริการระหว่างการประชุม เทคนิคการขายห้องประชุม