ระบบการสื่อสารข้อมูล_52123838_กลุ่ม 4_บทที่ 8

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชารายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่2/55