ภาษาอังกฤษ 2 ห้อง 1/5


ผู้สอน
นางสาว ณัฏฐชญา ชื่อมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 ห้อง 1/5

Class ID
55226

Class Code
อ21102

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

  • ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำที่ฟัง ให้คำแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ อ่านออกเสียงข้อความ บทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลำดีบคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ระบุใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาหรือข้อความ เลือกและระบุข้อมูล ประโยคข้อความในสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง ขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้สึกและความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ สถานที่ การศึกษาและอาชีพ โดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา พูดและเขียนแสดงความต้องการ บรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว บรรยายและเปรียบเทียบเทศกาล ประเพณีของเจ้าของภาษากับไทย สรุปใจความสำคัญจากการวิเคราะห์ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ

  • โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กระบวนการสอนทักษะทางภาษา และจัดกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย สถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์เรื่อง / เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

  • เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม

รหัสตัวชี้วัด

  • ต 1.1 ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
  • ต 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
  • ต 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
  • ต 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
  • ต 2.2 ม.1/1, ม.1/2
  • ต 3.1 ม.1/1
  • ต 4.1 ม.1/1

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)