มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

*ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน