คณิตศาสตร์ 2 (ห้อง 105)


ผู้สอน
นางสาว สลักจิตร ช่วยคง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 2 (ห้อง 105)

Class ID
55413

Class Code
ค21102

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ค 21102 รายวิชา คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.5 หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา ศึกษาอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน การนำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละไปใช้ในชีวิตจริง การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก การสร้าง รูปเรขาคณิตสองมิติ การสร้างมุมที่มีขนาดตาง ๆ การสร้างเสนขนาน กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง การตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอและการแปลความหมายข้อมูล การนำความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยจัดประสบการณหรือสร้างสถานการณให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการูปฏิบัติจริง ทดลอง สรูป รายงาน เพื่อ พัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา การให้เหตุผล และนำความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อ ให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ม.1/3 เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง ค 1.3 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง ค 1.3 ม.1/3 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียน และเส้นตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ค 3.1 ม.1/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ข้อตกลง 1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องเรียนตรงเวลา สาย เกิน 10 นาที 2 ครั้ง เท่ากับขาด 1 คาบ 2. นักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์ประกอบการเรียนพร้อม 3. นักเรียนทุกคนต้องเข้าเรียน มีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 4. นักเรียนทุกคนต้องส่งงานตรงเวลาที่ครูกำหนด และต้องส่งอย่างน้อยร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด 5. นักเรียนทุกคนห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดมารับประทานในห้องเรียน 6. นักเรียนทุกคนห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ห้ามใช้เครื่องคิดเลข โดยที่ครูผู้ทำการสอนในขณะนั้นไม่อนุญาต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)