ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


ผู้สอน
นาง รุ่งทิพย์ พรหมบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

รหัสวิชา
555

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  2                                                                                             รหัส  ท22102

เวลา  60  ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  2                                                                                      จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

         สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนัก คะแนน

 

1

 

ศิลาจารึก

ท1.1ม.2/5

 

 

ท2.1ม.2/4

ท3.1ม.2/4

ท4.1ม.2/5

ท5.1ม.2/1

ท5.1ม.2/2

-วิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

- ย่อความ  มีมารยาทในการเขียน

-พูดอวยพร พูดโฆษณา

-คำบาลีสันสกฤต

-สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และวิเคราะห์วิจารณ์

                         รวม

 

 

3

3

3

3

 

 

3

15

 

 

3

2

3

4

 

 

3

15

2

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

ท1.1ม.2/2

ท1.1ม.2/8

ท2.1ม.2/2

ท3.1ม.2/5

ท4.1ม.2/4

ท5.1ม.2/1

ท5.1ม.2/5

-อ่านจับใจความ และมารยาทในการอ่าน

 

-เขียนบรรยายและพรรณนา

-พูดรายงานจากการค้นคว้า

-คำราชาศัพท์

-สรุปคำสอน ท่องจำคำประพันธ์ที่สนใจ

                        

                    

รวม

3

 

3

4

3

 

2

 

15

3

 

3

4

3

 

2

 

15

3

                      ทบทวนและทดสอบกลางภาค  2

 

20

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

         สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนัก คะแนน

4

กาพย์ห่อโคลงประภาสธารทองแดง

 

ท1.1ม.2/2 ท1.1ม.2/4

ท1.1ม.2/8

ท2.1ม.2/5

ท3.1ม.2/3

ท3.1ม.2/6

ท4.1ม.2/5

ท5.1ม.2/3

-อ่านสรุปความ แสดงความคิดเห็น และโต้แย้ง และมารยาทในการอ่าน

 

-การเขียนรายงานจากการค้นคว้า

-พูดวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

-คำที่มาจากภาษาจีน ญี่ปุ่น

-อธิบายคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรม

                        รวม

 

3

 

3

 

3

3

3

15

 

3

 

3

 

3

3

3

15

5

บทเสภาสามัคคีเสวก

ท1.1ม.2/1

ท1.1ม.2/7

ท2.1ม.2/6

 

ท3.1ม.2/6

 

ท4.1ม.2/5

ท5.1ม.2/3

-จับใจความสำคัญ อ่านหนังสือตามความสนใจ

-เขียนแสดงความคิดเกี่ยวกับเพลงและหนังสือนอกเวลา

-พูดวิจารณ์เรื่องที่ฟัง และดูอย่างมีเหตุผล และมีมารยาทในการฟัง ดู พูด

-คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

-อธิบายคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมที่อ่าน

                                  รวม

 

3

 

3

 

3

3

3

15

 

3

 

3

 

3

3

3

15

6

                                               ทบทวนและทดสอบปลายภาค  2

 

20

                                                                                                  รวม

60

100

 

คำอธิบายรายวิชา

 ท22102  ภาษาไทย 4

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2                                          เวลา   60  ชั่งโมง 3  ชั่วโมง/สัปดาห์   

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ร้อยแก้วและร้อยกรองเกี่ยวกับบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิต

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เข้าเมือง

ตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม รำวงวันลอยกระทง โชคดีที่มีภาษาไทย เย็นศิระเพราะพระบริบาล ท่องจำ

คำประพันธ์ที่สนใจ แผนภาพความคิด อ่านหนังสือ บทความ การประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านการเขียนเข้าใจวิธีรายงานโครงการ  เขียนวิเคราะห์วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้

ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

อย่างมีเหตุผล พูดอวยพร พูดโฆษณา ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน คำราชาศัพท์  วิเคราะห์และประเมินคุณค่า เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นของตน ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแสวงหาความรู้สรุปเนื้อหาวรรณคดีสรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การพูด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การสาธิต  การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย 

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอ่านเขียนฟังดูพูด สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา                     ในชีวิต ประจำวัน มีความรักความภาคภูมิใจในภาษาไทยและท้องถิ่นของตน มีมารยาทการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด  มีนิสัยรักการอ่านเขียน ฟัง ดู พูด  และมีคุณธรรมตามหลักแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียง

 

 * รหัสตัวชี้วัด

ท1.1 ม.2/3, และท1.1 ม.2/ 7

ท2.1 ม.2/4, และท2.1 ม.2/7

ท3.1 ม.2/3

ท4.1ม.2/3,และ  ท4.1ม.2 /4 

ท5.1 ม.2/2 และ ท5.1 ม.2/4

รวม  9  ตัวชี้วัด

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books