homeง30215 การสร้างสื่อมัลติมิเดีย
personperson_add
ง30215 การสร้างสื่อมัลติมิเดีย

ผู้สอน
นาย โกวิท มุขพริ้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง30215 การสร้างสื่อมัลติมิเดีย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5562

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเพิ่มเติม ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)