homeภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55
personperson_add
ภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55

ผู้สอน
นาย ชยุตภัฎ คำมูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5573

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ฝึกอ่าน  และฝึกปริวรรตอักษรธรรมล้านนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)