ภาษาถิ่นล้านนาเทอม2ปี55

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  ฝึกอ่าน  และฝึกปริวรรตอักษรธรรมล้านนา