ข้อมูลการสอนออนไลน์


ผู้สอน
นาง เยาวเรศ พิริยสถิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ข้อมูลการสอนออนไลน์

Class ID
55732

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
  เพื่อให้ครูผู้สอนรายงานข้อมูลการสอนออนไลน์ในช่วงการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
 
  1) ข้อมูลการลงเวลาเรียนของนักเรียนและรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน เป็นรายวัน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 
2) รายงานข้อมูลการแก้ปัญหา/การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม เป็นรายสัปดาห์ ืิ      โดยให้รายงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด )   
  3) รายงานข้อมูลเวลาเรียนและคะแนนเก็บของนักเรียนเป็นรายสัปดาห์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)