เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตโคเนื้อและกระบือ (ปวส. ประชาชน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ระดับชั้น ปวส.ประชาชน (สัตวศาสตร์)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์     

แผนกวิชา สัตวศาสตร์

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ