homeการผลิตโคเนื้อและกระบือ (ปวส. ประชาชน)
personperson_add
การผลิตโคเนื้อและกระบือ (ปวส. ประชาชน)

ผู้สอน
นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตโคเนื้อและกระบือ (ปวส. ประชาชน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5594

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ระดับชั้น ปวส.ประชาชน (สัตวศาสตร์)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์     

แผนกวิชา สัตวศาสตร์

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)