มัธยมศึกษาปีที่6

ปณิธิ ภูศรีเทศ

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2554