เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

9121703 Technology and Design for Exhibition and Museum in Education

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชื่อวิชา เทคโนโลยีการออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

(Technology and Design for Exhibition and Museum in Education)

รหัสวิชา 9121703 หน่วยกิต 3 (2-2-5) หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ทฤษฎี หลักการ และองค์ประกอบของนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ การวางแผน การออกแบบจัดแสดง และการนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาใช้เพื่อนำเสนอในการจัดนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์ (วิชาทั่วไป วิชาชีพ)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในด้านหลักการ ทฤษฎี กระบวนการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอน เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ตลอดจนวิธีสอน

แบบต่าง ๆ ได้

3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ก้าวหน้า ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในระดับสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม

4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้

5. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์รายวิชา (Objective)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และวิธีการการออกแบบนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ องค์ประกอบ การวางแผน และการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยออกแบบ และวางแผนการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของการออกแบบ การพัฒนาองค์ประกอบการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา ได้

5. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ ตระหนักถึงจรรยาบรรณครู และจรรยาบรรณของนักเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา