ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร