ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร