โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของ

เครื่อง

         2. มีทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง (Assembly)

         3. เห็นคุณค่า ความสำคัญ และบทบาทขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการทำงานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

         1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

         2. อธิบายความสำคัญขององค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

         3. เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของ CPU,

ALU, Register, Memory, Port, รหัสแทนข้อมูล ภาษา Assembly เบื้องต้น