homeโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
person
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5658

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

จุดประสงค์รายวิชา

         1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ต่าง ๆ ของ

เครื่อง

         2. มีทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่อง (Assembly)

         3. เห็นคุณค่า ความสำคัญ และบทบาทขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการทำงานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

         1. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

         2. อธิบายความสำคัญขององค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

         3. เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการทำงานของ CPU,

ALU, Register, Memory, Port, รหัสแทนข้อมูล ภาษา Assembly เบื้องต้นClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)