คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ผู้สอน
Mr. Wutthipong Whandee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Class ID
56636

Class Code
460-990

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ศึกษาข้อมูลทางด้านองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น ทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคคลากร (Peopleware) 4. ข้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information) และ 5. กระบวนการทำงาน (Procedure)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)