การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management


ผู้สอน
พระมหา อนันต์ จิตอารี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management

Class ID
56643

Class Code
๔๐๗ ๗๓๒

สถานศึกษา
??????????????????? ??????????????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ศึกษาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - บทบาทหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - บทบาทของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ลักษณะของความเป็นเลิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ขอบข่ายและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)