เรียนซำ้ภาษาไทย 5 ม. 3


ผู้สอน
นาง อุษา ทองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนซำ้ภาษาไทย 5 ม. 3

Class ID
56657

Class Code
ท23101

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการใช้ภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)