การบัญชีการเงิน Financial Accounting

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  รายวิชาการการบัญชีการเงิน Financial Accounting 3200 - 1006