นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา


ผู้สอน
พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

Class ID
56783

Class Code
SE13601

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำอธิบายวิชา

ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคนิค และประเภทของนวัตกรรม เทคโนโลยีต่อการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการวิจัยวิเคราะห์ความสำคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ แนวโน้มงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ ออกแบบ พัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)