เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 552 วิชา 6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่ม 1 ปฐมวัย+วิศวฯ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (Digital Society) และยุคแห่งปัญญา (Intellectual Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database Management) การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking) เช่น LAN WAN Internet Intranet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย Video On Command ระบบ Virtual Reality ฯลฯ ปฏิบัติการโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล การผลิตสื่อมัลติมีเดียและสร้างสารนิเทศสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล