เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน ๓๕๕

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ผลกระทบจากการเจ็บป่วยทางจิตสังคม   การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บปวดโดยมุ่งที่การสูญเสียคุณค่าของตน  ภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ  การสูญเสียและโศกเศร้า  กระบงนการพยาบาลเพื่อดูแลแบบองค์สำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพด้านความผิดปกติของสารนำ้และอิเลคโตรไลค์  และแผลไหม้  การจำกัดการเคลื่อนไหว  ความผิดปกติทางไต  อวัยวะสืบพันธุ์ชาย  และนรีเวช  ทั้งระยะเฉียบพลัน  เรื้อรัง  วิกฤต  ฉุกเฉิน  จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต  รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย