การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน ๓๕๕

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลกระทบจากการเจ็บป่วยทางจิตสังคม   การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บปวดโดยมุ่งที่การสูญเสียคุณค่าของตน  ภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ  การสูญเสียและโศกเศร้า  กระบงนการพยาบาลเพื่อดูแลแบบองค์สำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพด้านความผิดปกติของสารนำ้และอิเลคโตรไลค์  และแผลไหม้  การจำกัดการเคลื่อนไหว  ความผิดปกติทางไต  อวัยวะสืบพันธุ์ชาย  และนรีเวช  ทั้งระยะเฉียบพลัน  เรื้อรัง  วิกฤต  ฉุกเฉิน  จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต  รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย