การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร1_2/2555

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1