เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2