การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2