วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว


ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว

Class ID
5725

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมและการบำรุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)