homeวิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว
personperson_add
วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว

ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5725

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว มีเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมและการบำรุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)