ACC 3205 sec02 3-2563 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


ผู้สอน
กมลทิพย์ คำใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ACC 3205 sec02 3-2563 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

Class ID
57275

Class Code
ACC 3102-58

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ศึกษาการทำงานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีการใช้งานในระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รวมถึงการกำหนดฐานข้อมูลของระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร ระบบความปลอดภัยและบำรุงรักษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)