เทอม 552 วิชา วท 6001302 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี section 1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน, กลยุทธ์วิธีของอัลกอริทึ่ม , อัลกอริทึ่มพื้นฐาน, อัลกอริทึ่มแบบกระจาย 
และ ความสามารถในการคำนวณพื้นฐาน