homeเทอม 552 วิชา วท 6001302 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี section 1
personperson_add
เทอม 552 วิชา วท 6001302 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี section 1

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 552 วิชา วท 6001302 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี section 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5728

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน, กลยุทธ์วิธีของอัลกอริทึ่ม , อัลกอริทึ่มพื้นฐาน, อัลกอริทึ่มแบบกระจาย 
และ ความสามารถในการคำนวณพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)