การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ผู้สอน
นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี 2 นายภูมินทร์ ภูธนกรานต์ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Class ID
57320

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คำอธิบายวิชา
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนโยบายให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล จึงกำหนดดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพและต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีการพัฒนาตนเองอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ ประกอบกับสสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้การพัฒนาข้าราชการครูเป็นเงื่อนไข ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งเป็นความก้าวหน้ำในวิชาชีพครูและการพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์จึงเป็นวิธีการพัฒนาครูที่มีความสะดวก คล่องตัว ประหยัด และสำมารถพัฒนาตนเองได้อย่ำงอิสระ
   การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อให้การดำเนินงานไปเป็นตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้กำหนดนโยบายพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็งมียุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบ ต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา และให้บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มี ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมภายในสถานศึกษา อีกด้วย
   ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงจัดอบรมออนไลน์ เรื่องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และหวังว่าสถานศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์จากการอบรมออนไลน์นี้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

วิทยากร

 1. นายภูมินทร์ ภูธนกรานต์ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด STAFF

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)