หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


ผู้สอน
นางสาว นางสาวศศิธร นาคดิลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 29 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

Class ID
57322

Class Code
UD2E03

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คำอธิบายวิชา

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

โดย ศน.ศศิธร นาคดิลก ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้
น่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประกอบด้วย
บทเรียนที่ 1 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
บทเรียนที่ 2 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทเรียนที่ 3 เรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
บทเรียนที่ 4 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
บทเรียนที่ 5 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
บทเรียนที่ 6 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประกอบด้วย
บทเรียนที่ 7 คู่มือแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning
บทเรียนที่ 8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
บทเรียนที่ 9 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทเรียนที่ 10 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
บทเรียนที่ 11 แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บทเรียนที่ 12 คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา
บทเรียนที่ 13 คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บทเรียนที่ 14 คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา
บทเรียนที่ 15 คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำชี้แจง บทเรียนหลักสูตรการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ / การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ /การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

1.ทดสอบก่อนเรียน จำนวน 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
2.ศึกษาเอกสารการสอน โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าไปคลิกลงเวลาเรียนในแต่ละบทเรียน
3.จัดทำใบงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีใบกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม (รวมเป็น 100 คะแนน)
4.ทดสอบหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เกณฑ์การผ่าน แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คะแนนจากการทดสอบหลังเรียนผ่าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ของคะแนนเต็ม
ส่วนที่ 2 คะแนนจากการทำใบกิจกรรม/ภาระงาน ผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป ของคะแนนเต็มทั้งหมด

ระยะเวลา ในการเรียนรู้ จนกว่าจะปิดระบบ (19 เมษายน 2564 - 19 พฤษภาคม 2564)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ทดสอบความรู้จากการศึกษาบทเรียน 4. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ศึกษาแล้วส่งชิ้นงานถึงจะได้รับวุฒิบัตร(สำหรับหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ) 5. เพื่อประเมินนตนเองหลังจากศึกษาความรู้ 6. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)