เทอม 552 วิชา วท 6001302 ความซับซ้อนและขั้นตอนวิธี Section 2

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน, กลยุทธ์วิธีของอัลกอริทึ่ม , อัลกอริทึ่มพื้นฐาน,

อัลกอริทึ่มแบบกระจาย และ ความสามารถในการคำนวณพื้นฐาน