homeเทอม 551 แก้ I วิชา วท 6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Section 1 (สิ้นสุดแก้ I วันที่ 15 ก.พ. 56)
personperson_add
เทอม 551 แก้ I วิชา วท 6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Section 1 (สิ้นสุดแก้ I วันที่ 15 ก.พ. 56)

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 551 แก้ I วิชา วท 6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Section 1 (สิ้นสุดแก้ I วันที่ 15 ก.พ. 56)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5740

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ปัญหาอัลกอริทึ่ม โครงสร้างข้อมูล การเวียนเกิด

โปรแกรมแบบ Event – Driven การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ โปรแกรมระบบความปลอดภัย

ขั้นตอนแก้   I 

1. เข้าเรียนปรับพื้นฐานกับอาจารย์ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00-12.15  น.

จำนวน  6 ครั้ง  แล้วสอบ  20 ข้อ  100 คะแนน นักศึกษาทำได้ไม่ถึง 60 ตัดตามเกกรดเดิม หรือ E ให้นักศึกษา เลือกClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.