ภาษาไทย5


ผู้สอน
นาง ธัญญาพร ทองมนต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 23 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย5

Class ID
57499

Class Code
ท33101

สถานศึกษา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประเภทบทความ นวนิยาย ความเรียง ฉันท์ ลิลิต วิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทต่าง ๆ ตอบคำถามจาการอ่านงานเขียนสังสรรค์ความรู้จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการอ่าน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนสารคดี บันเทิงคดี ประเมินงานเขียนผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตน พูดโต้แย้ง โน้มน้าวใจ และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้อง เหมาะสม วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ สังเคราะห์ข้อคิดและท่องจำบทประพันธ์ที่มีคุณค่า โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการคิดรวบยอด ทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการอ่านบทร้อยกรอง ทักษะการพูด ทักษะการคิด การแสดงบทบาทสมมติ กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการมุ่งประสบการณ์ทางภาษา และทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด เห็นคุณค่าและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีความภูมิใจ ธำรงรักษาภาษาไทย ให้เป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอย่างยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)