ระบบสื่อสารข้อมูล 52171207

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภดพงษ์ ปีการศึกษาที่2/2555