home3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ปิยะ รามัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5770

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3105-2018 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

(  Electronic CAD  )

2  หน่วยกิต   3  ชั่วโมง


จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การจัดไฟล์ การพิมพ์ ในงานอิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ การเขียนภาพและแสดงภาพ การจัดไฟล์ การพิมพ์ ในงานอิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

  1. เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการออกแบบและเขียนแบบ
  2. จัดเตรียมและติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  3. ออกแบบ และเขียนแบบระบบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หน้าปัด แท่นเครื่อง
  4. ออกแบบ และเขียนแบบวงจร Schematic โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  5. ออกแบบ และเขียนแบบลายวงจรพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติ การอ่านและเขียนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดคำสั่ง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรม Protel, OrCad, Work Bench, Pspice หรือโปรแกรม Simulate ต่าง ๆ ในการออกแบบและทดลองวงจรทางด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ งานด้านการเขียนแบบ Schematic, ลายวงจรพิมพ์, แผ่นภาพ Perspective, และการพิมพ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)