home6101405 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภาคเรียนที่ 2/2555
personperson_add
6101405 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภาคเรียนที่ 2/2555

ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6101405 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5774

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)